آرشیو مزایده
آرشیو مزایده - تاریخ انتشار: 1390/05/12 - تعداد بازدید: 11071
آرشیو مزایده های شرکت مخابرات استان مازندران

مزایده:تجديد 95/3-م/ب

فروش املاک سطح استان

مزایده:95/5-م/ ر

فروش کالاي اسقاط شهرستانها

مزایده:95/2-م/ش

فروش اجناس اسقاط ستاد

مزایده:95/3-م-ب

فروش املاک مازاد سطح استان

مزایده:95/1-م/ب

تجديد مزايده فروش ملک برسه دوهزار تنکابن

مزایده:95-1/م-ب

فروش ملک واقع در متطقه کوهستانی برسه دوهزار

مزایده:94/8-ب/م

فروش دو دستگاه خودرو پژو پارس ELX

مزایده:94/7-ب/م

فروش دو دستگاه خودرو پژو پارس ELX

مزایده:94/4- تجدید ب/م

فروش ملک بابلسر واقع در شهرک دریا کنار

مزایده:94/6 - م/ي

مزايده فروش اجناس اسقاط

مزایده:تجدید 4-94/م/ب

فروش ملک بابلسر واقع در شهرک دریاکنار

مزایده:94/5-ب/م

فروش املاک مازاد سطح استان

مزایده:ب-م94/1

فروش اجناس اسقاط

مزایده:94/4-ب/م

فروش ملک بابلسر مهمانسرای دریاکنار واقع در شهرک دریاکنار

مزایده:3-94م-ع

اجاره سالن غذا خوري

مزایده:3-94م-ع

اجاره سالن غذايي ساختمان مديريت

مزایده:94/2-ب/م

فروش یک دستگاه پژو ELX

مزایده:94/1-ب/م

فروش املاک مازاد سطح استان

مزایده:93/17-م/ب

فروش دو دستگاه خودرو مازاد

مزایده:93/16-م/ع

فروش قرقره های فلزی و چوبی سطح استان

مزایده:93/14-م/ب

فروش املاک مازاد سطح استان

مزایده:ه-م-93-15

فروش چهار قلم لوازم وتجهیزات اسقاط واقع در انبار آمل

مزایده:11/93-م-ه

فروش لوازم تجهیزات اسقاط ومازاد برنیاز انبار آمل

مزایده:م-ه/93/11

تجدید مزایده (فروش لوازم واسقاط شرکت مخابرات واقع درانبار سر باز آمل)

مزایده:93/11-م/ه

فروش لوازم و تجهیزات اسقاط و مازاد در انبار سرباز آمل

مزایده:93/10-م/ه

مشارکت در ارائه خدمات پیام کوتاه SMS بر بستر تلفن ثابت

مزایده:93/9-م/ب

فروش املاک مازاد سطح استان

مزایده:93/8

مزايده باطريهاي اسقاط شهرستان بهشهر

مزایده:93/7-م/ب

فروش زمینهای مازاد سطح استان

مزایده:تجدید مزایده 5/93م-ع

فروش شمارههای رند تلفنهای ثابت سطح استان

مزایده:93/6

فروش اجناس اسقاط مخابرات استان مازندران

مزایده:م-ع5/93

فروش تلفن های رند ثابت سطح استان

مزایده:م-ع5/93

فروش تلفن های رند ثابت سطح استان

مزایده:م-ع5/93

فروش تلفن های رند ثابت سطح استان

مزایده:م-ع5/93

فروش تلفن های رند ثابت سطح استان

مزایده:م-ع5/93

فروش تلفن های رند ثابت سطح استان

مزایده:م-ع5/93

فروش تلفن های رند ثابت سطح استان

مزایده:م-ع5/93

فروش تلفن های رند ثابت سطح استان

مزایده:م-ع5/93

فروش تلفن های رند ثابت سطح استان

مزایده:م-ع5/93

فروش تلفن های رند ثابت سطح استان

مزایده:93/5ع-م

فروش شمارههای رند تلفن ثابت سطح استان

مزایده:93/5/ع-م

فروش شمارههای رند ثابت سطح استان

مزایده:93/5ع-م

فروش سمارههای رند ثابت

مزایده:93/4-م/ب

فروش املاک مازاد سطح استان

مزایده:93/2-م/ه

تجدید مزایده فروش 48 سلول باطری سیلد اسید سرب 3000 آمپر اسقاط

مزایده:93/3-م/ب

فروش املاک مازاد سطح استان

مزایده:93/2 ه-م

فروش 48عدد باطری سرب اسیدی نیرو 3000 آمپر ساعت (اسقاط)

مزایده:93/2 ه-م

فروش 48عدد باطری سرب اسیدی نیرو 3000 آمپر ساعت (اسقاط)

مزایده:م-ه 2/93

فروش48 عدد باطریهای سرب اسیدی نیرو3000 آمپر ساعت (اسقاط)

مزایده:93/1-م/ب

فروش زمینهای مازاد سطح استان

مزایده:م/خ/11/92

فروش زمینهای مازاد سطح استان

مزایده:8/-92-م-ر

واگذاری (اجاره) سالن ورزشی شهرستان ساری

مزایده:تجد

واگذاری (اجاره )سالن ورزشی شهرستان ساری

مزایده:92/9-م-ر

فروش کالاهای اسقاط درمخابرات بابلسروتجهیزات رایانه ای انبار3ستادوراک وشارژر

مزایده:م-خ-11-92

فروش زمینهای مازاد استان

مزایده:92/8-م-ر

واگذاری (اجاره)سالن ورزش ساری

مزایده:92/3-خ/م

تجدید دوم مزایده 3/92-م/خ فروش انواع قرقره های چوبی و فلزی و یک دستگاه هواساز و کالای اسقاط

مزایده:7/92-م-ر

فروش کالای اسقاط ستاد شرکت

مزایده:92/6/م/خ

فروش زمینهای مازاد سطح استان

مزایده:خ/م/92/3

فروش انواع قرقره آهنی و چوبی و یکدستگاه هواساز

مزایده:92/5-ب/م

الف-فروش آهن آلات مرکز قدیم رامسر ب-فروش کابل MDF 200/06 ج-فروش هواساز با متعلقات

مزایده:92/4/م/خ

فروش زمینهای مازاد سطح استان

مزایده:92/4/م/خ

فروش زمینهای مازاد سطح استان

مزایده:م/خ/92/4

خرید زمینهای مازاد سطح استان

مزایده:خ م92/3

فروش انواع قرقره های آهنی وچوبی

مزایده:مزایده4/92م-خ

فروش زمین های مازاد سطح استان

مزایده:مزایده 3/92م-خ

فروش انواع قرقره های آهنی وچوبی

مزایده:92/2-م/ب

تجدید مزایده 2/92- م/ب فروش کابل MDF

مزایده:92/2-م/ب

فروش کابل مازاد 06/200 MDF به همراه قرقره

مزایده:92/1-م/خ

فروش 10 قطعه زمین

مزایده:تجدید 10/91-م/ب

تجدید مزایده کابل 06/200 همراه با قرقره

مزایده:91-9-م-خ

تجدید مزایده فروش املاک مازاد سطح استان

مزایده:91/10-م/ب

فروش کابلهای اسقاطی و MDF ,TOT

مزایده:91/9-م /خ

تجدید مزایده فروش املاک مازاد سطح استان

مزایده:91-9-م-خ

فروش املاک مازادسطح استان

مزایده:91-9-م-خ

فروش املاک مازادسطح استان

مزایده:91/8- م/ب

فروش کالاهای اسقاط استان

مزایده:91/7-م / ف

فروش کالاهای اسقاط و بلا استفاده

مزایده:تجدید91/6 - م/خ

مزایده املاک

مزایده:91/04

فروش کابلهای MDF 200/06 و قرقره های فلزی و انواع مفصل حراراتی و غیره

مزایده:91/05

واگذاری سالن غذاخوری ساختمان مدیریت جهت طبغ غذا

مزایده:4/91/م-ص

فروش کابلهای MDF وتیرهای چوبی وفروش انواع مفصل های حرارتی ولوازم شبکه

مزایده:مزایده 4/91/م-ص

فروش کابلهای MDF وتیرهای چوبی وفروش انواع مفصل های حرارتی ولوازم شبکه

مزایده:02/91 م ب

در خصوص فروش ملک مازاد ( نقلیه مخابرات استان)

مزایده:01/91 م خ

در خصوص فروش اجناس راکد و اسقاط انبار یک ستاد شرکت

مزایده:90/14 م خ

- در خصوص فروش کالاهای موضوع فروش کالاهای اسقاط و تجهیزات مازاد انبار یک ستاد شرکت

مزایده:001-2

مزایده تستی مزایده تسیسی