مناقصه های فعال
مناقصه های فعال - تاریخ انتشار: 1390/05/12 - تعداد بازدید: 68079
لیست مناقصه های فعال شرکت مخابرات استان مازندران
آخرین مناقصه های فعال
آخرین مزایده های فعال
آدرس شرک و تماس با ما

آدرس: مازندران - بابل - خیابان مدرس مخابرات منطقه مازندران

کد پستی : 33946-47149

تلفن تماس : 32337770-011

نمابر: 32331221-011