قوانین و اساسنامه
- تاریخ انتشار: 1390/05/12 - تعداد بازدید: 10871

 

 

 مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استنادمواد 2و4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 ومصوبه شماره 76016/1901 مورخ 24/4/82  شورای عالی اداری دراجرای بند ب ماده 1 قانون مذکور ، اساسنامه شرکت سهامی مخابرات استانها رابه شرح زیراصلاح نمود:

اساسنامه شرکت سهامی مخابرات استانها

فصل اول

کلیات :

ماده 1-شرکت سهامی مخابرات استان مربوط که دراین اساسنامه به اختصار « شرکت» نامیده میشود .براساس قانون اصلاح ماده 7 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 6/2/1373  تاسیس میگردد تا برابر مقررات این اساسنامه ومقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره گردد.

ماده 2-مرکز اصلی شرکت مرکز اداره کل مخابرات موجود استانها است وشرکت می تواندبرای اجرای فعالیتهای مقرر ، درسایر نقاط استان نسبت به تشکیل واحدهای تابع اقدام نماید.

ماده 3- شرکت دارای شخصیت حقوقی واستقلال مالی است ووابسته به شرکت مخابرات ایران(مادر تخصصی) است.

ماده 4- مدت شرکت ازتاریخ تاسیس نامحدوداست .

ماده5 –هدف ازتشکیل شرکت ، مدیریت ، ساماندهی ، ایجاد، توسعه، تامین ، نظارت، نگهداری وبهره برداری شبکه ارتباطات وفناوری اطلاعات درحوزه استان وارائه خدمات ارزش افزوده آن بااستفاده از فناوری های جدید ارتباطی درقالب طرح ها وبرنامه های مصوب میباشد وهمچنین کارگزاری شرکت ارتباطات زیرساخت وشرکت ارتباطات سیار درزمینه ایجاد، توسعه ، نظارت، نگهداری وبهره برداری ازشبکه های مربوطه وسایر تکالیفی که مجمع عمومی شرکت تفویض اختیار مینماید.

تبصره1-فعالیت های شرکت ارتباطات زیرساخت وشرکت ارتباطات سیار درحوزه استان وتاسیسات ومتعلقات آن همچنان تحت مسئولیت ومالکیت شرکت های مذکوراست .

تبصره 2- تصمیمات مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران ( شرکت مادر) ناقض مصوبات مجمع عمومی شرکتهای استانی نخواهدشد.

ماده 6 - برای نیل به اهداف مندرج دراین اساسنامه ، شرکت بارعایت قوانین ومقررات مربوط موظف به اقدامات زیر میباشد:

1-تهیه وتدوین طرح های لازم درزمینه شبکه ارتباطات وفناوری اطلاعات درحوزه استان براساس الزامات ، نیازها، استانداردها وضوابط

2- بازاریابی ، تاسیس ، توسعه، بهسازی،اجرا، نگهداری وبهره برداری وهمچنین نظارت ومدیریت شبکه ارتباطات وفناوری اطلاعات طبق استانداردهای ملی وبین المللی درحوزه استان .

3- تهیه وتصویب دستورالعمل ها ، ضوابط ، معیارها واستانداردهای فنی وتخصصی موردنیاز شرکت درزمینه تاسیس، توسعه، نگهداری وبهره برداری ازشبکه ارتباطات وفناوری اطلاعات درحوزه استان .

4- تامین ارتباطات وشبکه های ارتباطی موردنیاز متقاضیان اعم ازبخش دولتی،خصوصی، تعاونی وارائه دهنده خدمات مخابراتی درحوزه استان .

5- مدیریت ، برنامه ریزی وپیاده سازی آموزش های تخصصی خاص بمنظور توسعه مهارتهای لازم.

6- کمک وحمایت ازآموزش وتحقیقات بخش دولتی، تعاونی وخصوصی فعال درزمینه های مرتبط با ارتباطات وفناوری اطلاعات .

7- ارائه خدمات موردنیاز مشتریان باملحوظ کردن ملاحظات تجاری ومشتری مداری

8-همکاری باسایرشرکتهای مخابراتی استانهاوشرکتهای زیرمجموعه شرکت مخابرات ایران(مادر تخصصی)درزمینه تبادل امکانات فنی،تخصصی وخدماتی

9- اقدام درجهت حفظ امنیت شبکه وحفاظت ازحقوق مشترکین

10-عضویت درنهادهاوانجمن های تخصصی دررابطه باحوزه فعالیت ارتباطات وفناوری اطلاعات وشرکت درمجامع وگردهم آئی های مربوطه به منظور کسب وتبادل اطلاعات تخصصی موردنیاز شرکت

11-  مبادرت به انجام هرگونه فعالیت که منطبق با هدف شرکت باشد

تبصره : شرکت مجازاست بعنوان کارگزار، فعالیت های مربوط به ارتباطات زیرساخت وارتباطات سیار رادرحوزه استان درقالب قرارداد مشخص با شرکتهای ذیربط عهده دار گردد

فصل دوم :

سرمایه شرکت :

ماده 7- سرمایه اولیه شرکت یک میلیاردریال است که به یکصدسهم ده میلیون ریالی بانام تقسیم شده که ازمحل اموال ودارائی های واگذاری توسط شرکت مخابرات ایران تامین وتماما' متعلق به شرکت اخیرالذکراست .

تبصره : ازتاریخ ابلاغ اساسنامه شرکت مکلف است باهماهنگی شرکت مادرتخصصی مخابرات ایران وسایر شرکتهای تابعه آن ظرف مدت یکسال نسبت به تعیین تکلیف اموال منقول وغیرمنقول مشترک درحوزه استان اقدام نماید.

فصل سوم:

ارکان شرکت :

ماده 8- شرکت دارای ارکان زیراست :

1-  مجمع عمومی

2-  هیات مدیره ومدیرعامل

3-  بازرس (حسابرس)

ماده 9- مجمع عمومی شرک ازاجتماع صاحبان سهام مخابرات به شرح زیر تشکیل میشود :

1-   وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات  (رئیس مجمع عمومی)

2-   رئیس هیات مدیره ومدیرعامل شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران (عضومجمع)

3-   اعضای هیات مدیره شرکت مخابرات ایران (اعضاء مجمع)

ریاست جلسات مجمع عمومی با وزیر ارتباطات و فناری اطلاعات ودرغیاب اویکی از اعضای حاضر به ترتیب تقدم مندرج درفوق خواهدبود.

ماده 10- مجامع عمومی شرکت عبارتنداز :

1-    مجمع عمومی عادی

2-    مجمع عمومی فوق العاده

ماده 11- مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار تشکیل خواهدشد.یک باربرای استماع ورسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس (حسابرس)شرکت واتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی وسایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی ذکر شده است.

بار دوم جهت رسیدگی و تصویب بودجه سال آتی وبرنامه ها وخط مشی آتی شرکت وسایر موضوعاتی که دردستور جلسه مجمع عمومی قیدشده است .

ماده 12 –مجمع عمومی عادی ومجمع عمومی فوق العاده باحضور حداقل 4 عضو رسمیت خواهدداشت .تصمیمات درمجمع عمومی عادی ودر مجمع عمومی فوق العاده با 4 رای موافق معتبر خواهدبود.

دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده باذکرتاریخ ومحل تشکیل ودستور جلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع به عمل خواهدآمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که دردستور مجمع قرارداردباید همراه دعوتنامه برای اعضای مجمع ارسال شود.

ماده 13- وظایف واختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیرمی باشد:

1-    اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه های عملیات آتی شرکت .

2-    رسیدگی واظهارنظر واتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه وصورتهای مالی وبودجه شرکت .

3-    اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها ونحوه تقسیم سودویژه شرکت بارعایت قوانین ومقررات مربوط.

4-    انتخاب یا عزل بازرس (حسابرس) شرکت .

5-    تعیین حقوق ومزایا وپاداش اعضاء هیئت مدیره بارعایت قوانین ومقررات مربوطه .

6-    اتخاذ تصمیم برای تحصیل وام ویا اعتبار داخلی وخارجی بارعایت قوانین ومقررات مربوطه .

7-    تصویب آئین نامه های مالی، معاملاتی اداری واستخدامی شرکت  

8-    تصویب  تعرفه های خدمات مرتبط با شرکت درچارچوب قوانین ومقررات مربوط.

9-    تصویب تشکیلات کلان شرکت وتعیین شاخص های نیروی انسانی

10- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره درموردصلح وسازش دردعاوی وارجاع امربه داوری وتعیین داور و همچنین استرداد دعوی با رعایت مقررات مربوطه ازجمله اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

11- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق قوانین ومقررات ومفاد این اساسنامه مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی شرکت است و مواردی که دردستور جلسه مجمع قیدشده است .

ماده 14- وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر می باشد:

1-    اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یاکاهش سرمایه شرکت وپیشنهاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب.

2-  بررسی واتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت درچارچوب قوانین وپیشنهاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب.

3-   بررسی وارائه پیشنهاد انحلال شرکت به مجمع عمومی شرکت مادرتخصصی مخابرات جهت تصویب درمراجع ذیصلاح.

ماده 15- هیات مدیره شرکت از یک نفر رئیس که سمت مدیرعامل رانیز خواهدداشت ودوعضو اصلی ویک عضو علی البدل تشکیل میشود. اعضاء‌ورئیس هیات مدیره ومدیرعامل شرکت توسط رئیس مجمع( وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات) برای مدت دوسال منصوب می شوند وتا اعضاء ورئیس هیات مدیره ومدیرعامل جدید انتخاب نشده اند درسمت خودباقی هستند وانتخاب مجدد آنان نیز بلامانع خواهدبود.

تبصره1- رئیس هیات مدیره ومدیرعامل واعضای هیات مدیره ازبین اشخاص متعهد که دارای تحصیلات عالی بوده وحداقل 5 سال سابقه مدیریت درشرکت مخابرات ایران وشرکت های زیرمجموعه  داشته باشند منصوب خواهندشد

تبصره 2- رئیس هیات مدیره ومدیرعامل و اعضای هیات مدیره باید تمام وقت به خدمت درشرکت اشتغال داشته باشند وقبول وتصدی هرنوع شغل موظف یا غیرموظف درخارج از شرکت برای آنها ممنوع است ولی اشتغال دراموری که صرفا' جنبه تدریس داشته باشد به نحوی که دراداره شرکت اخلالی پیش نیاید با موافقت رئیس مجمع عمومی شرکت مجاز می باشد.

تبصره 3- رئیس هیات مدیره ومدیرعامل می تواند با مسئوولیت خودیک نفر از اعضای هیات مدیره یا مدیران ارشد شرکت رابه سمت قائم مقام تعیین نماید تاقسمتی از وظایفی که به مدیرعامل محول شده ازطرف او انجام دهد.

ماده 16-جلسات هیئت مدیره باحضور 3 عضو رسمیت می یابدوتصمیمات با اکثریت آراء موافق  اعضاء هیات مدیره اتخاذ خواهد گردید.

ماده 17-جلسات هیئت مدیره حداقل هرماه یکبار وبه طور منظم درمحل شرکت تشکیل و دستورجلسه حداقل دوروز قبل از تشکیل جلسه توسط دبیــر هیئت مدیره برای اعضاء ارسال خواهدشد.درموارداضطراری رعایت تشریفات مزبور باتشخیص رئیس هیئت مدیره الزامی نخواهدبود.

ماده 18-هیئت مدیره دارای دفتری خواهدبود که صورتجلسات هیئت مدیره درآن بادرج نظرمخالفان ثبت وبه امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ وپیگیری مصوبات هیئت مدیره بارئیس هیئت مدیره می باشد.

ماده 19–هیئت مدیره برای انجام هرگونه عملیات ومعاملات که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت بوده واتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً درصلاحیت مجمع عمومی قرارنگرفته باشدبـا رعایت قوانین ومقررات دارای اختیارات کامل است .هیئت مدیره همچنین دارای وظایف واختیاراتی به شرح زیر می‌باشد:

1-   پیشنهاد خط مشی وبرنامه های کلان شرکت به مجمع عمومی.

2-    تائید برنامه عملیاتی شرکت برای ارائه به مجمع عمومی جهت تصویب .

3-    رسیدگی وتایید بودجه پیشنهادی سالانه ، گزارش عملکردسالانه وصورتهای مالی شرکت وارائه آن به مجمع عمومی .

4-    تائید آیین نامه های مالی، معاملاتی واستخدامی شرکت وارائه آن به مجمع عمومی برای تصویب.

5-    تصویب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمی،فنی،‌صنعتی وبازرگانی درزمینه های مرتبط بافعالیت شرکت درچارچوب مفاداین اساسنامه.

6-    بررسی و پیشنهاد اخذ وام واعتبار ازمنابع داخلی وخارجی درقالب مصوبات مجمع عمومی بارعایت قوانین ومقررات مربوط .

7-    انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات ، معاملات وکلیه فعالیتهای شرکت .

8-    بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی جهت اتخاذتصمیم بارعایت قوانین ومقررات مربوط.

9-    بررسی وپیشنهاد ساختارکلان شرکت وبرنامه جذب وتعدیل نیروهای انسانی مربوط، به مجمع عمومی.

10- تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت درچارچوب تشکیلات کلان شرکت واعلام به مجمع عمومی.

11- بررسی وپیشنهاد به مجمع عمومی درمورد صلح وسازش دردعاوی وارجاع به داوری و تعیین داوروهمچنین استرداد دعوی با رعایت قوانین ومقررات مربوطه ازجمله اصل (139)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

12- بررسی وتصویب دستورالعملهای داخلی لازم برای اداره شرکت .

13- تشخیص مطالبات مشکوک الوصول وپیشنهاد برای وضع ذخیره به مجمع عمومی.

تبصره 1 : هیئت  مدیره به مسئولیت خود می تواند قسمتی از اختیارات خودرابه مدیرعامل تفویض نماید.

تبصره 2: هیات مدیره شرکت موظف است درموقع تهیه وتنظیم بودجه سالانه شرکت یک درصد از آنرا برای امرتوسعه وتحقیق وآموزش وروابط بین الملل وکمک های انسانی( اعم از شاغل وبازنشسته ومراجعات عمومی) درراه اهداف وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات برای وزارتخانه یادشده اختصاص دهد.

ماده 20- رئیس هیات مدیره ومدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده که درحدود قوانین ومقررات و این اساسنامه مسئول اداره کلیه امورشرکت می باشد، مدیرعامل می تواند بامسئولیت خودبخشی از وظایف واختیارات خودرا به هریک از کارکنان شرکت تفویض نماید.

ماده 21- وظایف رئیس هیات مدیره ومدیرعامل به شرح زیر می باشد:

1-    اجرای مصوبات وتصمیمات هیئت مدیره ومجمع عمومی .

2-    تهیه ، تنظیم وپیشنهاد خط مشی، برنامه عملیاتی وبودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره .

3-    تهیه وتنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت وارائه آن به هیئت مدیره .

4-    تعیین روشهای اجرایی درچارچوب مقررات وآئین نامه ها وابلاغ به واحدهای ذیربط.

5-    تهیه و پیشنهاد آئین نامه های مالی ، معاملاتی  و استخدامی شرکت به هیئت مدیره .

6-    تهیه وپیشنهاد تشکیلات شرکت به هیئت مدیره درچارچوب قوانین ومقررات مربوطه.

7-    جلب مشارکت های مردمی وافراد حقیقی وحقوقی به منظور نگهداری، توسعه وگسترش ارتباطات وفناوری اطلاعات درحوزه استان.

8-    نظارت بر حسن اجرای آئین نامه های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت درچارچوب اساسنامه شرکت .

9-    اتخاذ تصمیم واقدام نسبت به امور وعملیاتی  که درحیطه وظایف  مجمع عمومی وهیئت مدیره قرارنگرفته است.

10- عزل ونصب وارتقاء کارکنان شرکت، تعیین حقوق ودستمزد، پاداش، ترفیع وتنبیه آنها بر اساس قوانین ومقررات مربوط .

تبصره -  تعیین پاداش برای رئیس هیات مدیره ومدیرعامل واعضاء‌هیات مدیره با تصویب وتایید رئیس مجمع عمومی شرکت (وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات) وتعیین پرداخت پاداش سایر کارکنان با تصویب وتایید مدیرعامل خواهدبود.

ماده 22- رئیس هیات مدیره ومدیرعامل، نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری وقضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت وتعقیب دعاوی وطرح آن اعم از کیفری وحقوقی حق توکیل به غیر رادارد.مدیر عامل می تواند بارعایت مقررات (ازجمله اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ) وپس از اخذ نظر هیئت مدیره ومجمع عمومی نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید.

ماده 23-کلیه چکها واسناد واوراق مالی وتعهدات وقراردادها باید به امضاء‌مدیرعامل (یانماینده وی) ویکی از اعضاء‌هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره (یا نماینده منتخب هیئت مدیره ) برسد. مکاتبات اداری به امضاء مدیرعامل یا نمایندگان وی خواهدرسید.

تبصره : مادامیکه باتوجه به ترکیب سهام ،شرکت  دولتی شناخته شود، کلیه چکها علاوه بر امضاء افراد فوق الذکر به امضاء ذی حساب ویا نماینده وی نیز خواهدرسید.

ماده 24- شرکت دارای بازرس ( حسابرس) خواهدبود که بارعایت قوانین ومقررات وتصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهدشد.

تبصره : اقدامات بازرس (حسابرس) دراجرای وظایف خودنباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد.

فصل چهارم :

امورمالی

ماده 25-  سال مالی شرکت ازفروردین ماه هرسال شروع وتاآخر اسفند همان سال خاتمه می یابد .

ماده 26-کلیه دفاتر شرکت درآخر اسفند ماه بسته وترازنامه وحساب سودوزیان وگزارش عملکردسالانه شرکت حداکثر سه ماه پس ازپایان سال مالی باید ازطرف رئیس هیات مدیره ومدیرعامل دراختیار بازرس (حسابرس) گذاره شود.

ماده 27- تصویب ترازنامه شرکت ازطرف مجمع عمومی به منزله مفاصاحساب هیات مدیره تلقی می شود.

ماده 28- رئیس مجمع می تواند نسبت به جابجائی اعتبارات شرکت ازمحل اعتبارات مربوط به شرکت مخابرات ایران وشرکت مخابرات استانها به سایر شرکتهای مخابرات استانها اقدام نماید.

ماده 29- آئین نامه مالی، معاملاتی واداری شرکت باید ازطرف هیات مدیره تنظیم وپس از تصویب مجمع عمومی درخصوص آئین نامه های اداری به اجرا گذاشته شود وتاموقعی که آئین نامه های یادشده تنظیم وتصویب نشده ، شرکت مجازاست امورمالی ومعاملاتی واستخدامی خودرابرابر آئین نامه ها ومقررات مورد عمل شرکت مخابرات ایران انجام دهد.

ماده 30- هیات مدیره مکلف است هرسال یک بیستم ازسودخالص شرکت رابعنوان اندوخته قانونی موضوع نماید همینکه اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع آن منوط به تصویب مجمع عمومی خواهدبود ودرصورتیکه سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم یادشده ادامه خواهد یافت تاوقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ شود.

فصل پنجم

سایر مقررات :

ماده 31-کارکنان شرکت مکلف به حفظ اسرار شرکت می باشند ودرصورت تخلف به مجازات مقرردرقوانین مربو ط محکوم خواهند شد.

ماده 32- کارکنان شرکت وهمه اشخاصی که به گونه ای به همکاری با شرکت دعوت شده اندموظف به حفظ ونگهداری اموال وتاسیسات شرکت هستند .برداشت یا تصاحب اموال شرکت به نفع خود یادیگری درحکم اختلاس محسوب می شود ومرتکب به کیفر مقرردر قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محکوم خواهدشد.

ماده 33-شرکت مجازاست باموافقت وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات ورعایت قوانین مربوط درصورت لزوم ازخدمت اتباع واجد شرایط کشورهای دیگر که روابط سیاسی حسنه بادولت جمهوری اسلامی ایران دارند برای مدت معین استفاده نموده واقدامات لازم برای تربیت جانشین آنها دراسرع وقت به عمل آورد.

ماده 34-نسبت به سایر موضوعاتی که دراین اساسنامه پیش بینی نشده است برابر قوانین مربوط عمل خواهدشد.